Kirkevalget 2023


11. september er det kirkevalg og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. I kirkevalget velges de som skal styre kirken de neste fire årene i menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte.

Kirkevalget avholdes i valglokaler i nær tilknytning til det offentlige kommune-og fylkestingsvalget.

Valg av menighetsråd
Menighetsrådene i Heskestad og Lund har oppnevnt nominasjonskomiteer som har satt om kandidater til valglistene. Disse valglistene er godkjent av menighetsrådene.
Til Heskestad menighetsråd skal det velges faste fire medlemmer og varamedlemmer. Til Lund menighetsråd skal det velges seks medlemmer og varamedlemmer.

Fire valglister til bispedømmeråd/kirkemøtet
Det er tre nomineringsgrupper som i tillegg til Nominasjonskomiteens liste har registrert seg, nemlig Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen folkekirke. Frimodig kirke er registrert for første gang. Trykk her for informasjon om de 46 leke kandidatene på de fire listene som stiller til bispedømmeråds- og Kirkemøtevalget. Trykk her for mer informasjon om bispedømmevalget.

Digitalt forhandsvalg sterter 10. august
Nytt ved årets kirkevalg er muligheten til å forhandstemme digitalt. Alle velgere vil fra
10. august til 6. september kunne avgi sin stemme fra mobil, nettbrett eller pc ved å logge inn med BankID eller lignenede.
De som ønsker å forhandsstemme fysisk og ved oppmøte, kan gjøre det på nasjonal forhandsstemmedag den 31. august, eller øvrige tidspunkter i egen menighet eller en menighet der de befinner seg. Dersom en heller vil stemme på valgdagen, er denne sammen med kommune-og fylkestingsvalget 11. september.

 

 

Supplerende nominasjon
Det er mulighet for andre stemmeberettigede kan foreslå kandidater til menighetsrådvalget. Det må gjøres innen 15. mai,

Kirkemøtet i 2022 har vedtatt endringer når det gjelder supplerende nominasjon ved valg til menighetsråd. Det åpnes for supplerende nominasjon i to tilfeller.
- Dersom det kun er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen. Dette gjelder uavhengig av hvor mange kandidater det er på valglisten.
- Dersom det ikke er godkjent noen listeforslag.
Frist for supplerende nominasjon er kl. 12 den 15. mai 2023, jfr §14-3

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument og ha følgende vedlegg : Oversikt over kandidatenes fødselsdato og en oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget.